Referentie managementcoaching

"De werkwijze van Harry kenmerkt zich allereerst door een gedegen, goed voorbereide aanpak.

In de individuele coaching heb ik Harry leren kennen als iemand die vooral goed kan luisteren om vervolgens snel de vertaling te maken naar de toekomst. Hoe voer je regie over je eigen ontwikkeling, waar kan je zelf invloed uitoefenen. Zaken die zo vanzelfsprekend lijken nadat je daarover met hem gesproken hebt, maar die dat voor die tijd lang niet altijd waren. Dit doet hij door theorie en praktijk op een leuke wijze met elkaar in verbinding te brengen, deels vanuit zijn eigen praktijkervaring en deels door gebruik te maken van relevante literatuur. Maar het allerbelangrijkste is en blijft je eigen inzet en motivatie om te ontwikkelen, dat blijft centraal staan in de aanpak naar jou toe".

Mr. Rob Hoffmann
Directeur CGM 
(werkorganisatie voor de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). 

"Ik ken Harry als manager en als coach. Kenmerkend is zijn toewijding en vakmanschap waarmee hij benoemt wat hij waarneemt. Met zijn rake vragen wekt hij de intrinsieke motivatie om afscheid te nemen van belemmerende patronen. Met zijn uitdagende opties prikkelt hij om een eigen keuze te maken voor een nieuwe, kansrijke werkelijkheid."

Mr. Marcel Platvoet 
Manager Leren en Ontwikkelen

"Ik leerde Harry kennen in een spannende tijd van grote veranderingen. Dit was tijdens de ontwikkeling en uitvoering van een kernprogramma voor een grote organisatie en een managementtraining integriteit ten behoeve van honderden managers. Meedenken en coachen is zijn grote kracht waarbij het vermogen om het de mensen zelf te laten doen opvallend is. Vanuit deze kracht heb ik hem ook als persoonlijke coach gevraagd. Er volgden leerzame momenten waar ik vandaag de dag nog steeds mee uit de voeten kan. Ook binnen Van Gansewinkel Groep werkte Harry mee aan de ontwikkeling en uitvoering van een managementtraining integriteit. Als dagvoorzitter presteerde hij het om voor ruim zestig managers een veilig klimaat te scheppen en hen tegelijkertijd te prikkelen tot leren."

 Richard Hald
Manager Integriteit Van Gansewinkel Groep 

 "Harry is een open, hartelijke coach die erin slaagt zijn werkwijzen af te stemmen op degene die hij coacht. Hij had mij snel ‘door’ en wist mij steeds weer uit te dagen tot reflectie en ontwikkeling. Bij de start hebben we heldere leervragen en doelen opgesteld. Daar hebben we tussentijds en bij de afronding van het traject op terug gekeken. Door zijn humor en relativeringsvermogen werd het coachingstraject niet zwaar, wél intensief. Door zijn deskundigheid kreeg het traject veel afwisseling en verdieping. Ik kijk met veel genoegen terug op de ontmoetingen!"

Mariken Goris
Directeur Jenaplan basisschool Donatushof
SVPO De Linge

"Met veel plezier kijk ik terug op de begeleiding van Harry. Hij kwam snel tot de kern waarom ik bepaalde gedragingen laat zien en wat het effect op anderen hier van is.  Zijn feedback is een prettige  mix van kennis en eigen ervaring als leidinggevende. Harry heeft me geleerd effectiever te reageren in situaties, maar ook wat mijn bijdrage is in het succesvolle situaties. Ook privé merk ik dat zijn adviezen en verworven inzichten positief effect hebben."

Marijke Devillers
Directeur BS De Weijerhof

"Ik heb Harry leren kennen als een zeer belezen en goed voorbereide coach. Hij heeft een open houding, weet doortastend door te vragen en schuwt daarbij de confrontatie niet. Hij gaat respectvol met mensen om vanuit het adagium 'ik ben oké, jij bent oké'. Hij kan heldere verbindingen leggen tussen de situatie van de coachee, zijn theoretisch kader en zijn eigen rijke ervaringen. Ik heb veel van hem geleerd, waardoor ik in alle rust en met (zelf)vertrouwen mijn team kon begeleiden in het bepalen van onze gezamenlijke visie en deze tot praktijk kan (waar)maken" 

Paula Visser
Directeur Daltonschool de Bakelgeert

"Door de coaching van Harry heb ik meer inzicht in mezelf gekregen en daardoor meer zelfkennis, geduld, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ik vond het erg prettig dat Harry de aanpak van het coachingstraject en zijn methode op mij afstemde. De coaching van Harry kenmerkte zich door het ontbreken van enig waardeoordeel en het mijzelf laten inzien van de oorzaak van bepaalde gedragingen waardoor verandering mogelijk was. Daarnaast maakte de ontspannen sfeer en de humor het voor mij een stuk gemakkelijker om over de ‘zwaardere’ onderwerpen te praten." 

Manja Mauser
Senior Projectleider

"Harry is een heel prettige coach die kijkt naar wat ik als professional nodig heb en naar wat bij mij als persoon voor aanpak past. Hij kan goed luisteren, stelt vragen die tot nadenken aanzetten, maar is ook niet bang om een spiegel voor te houden.
Harry en ik hebben er voor gekozen om te werken vanuit een theoretische achtergrond en daar de praktijk aan te verbinden. Dat gaf mij het gevoel vanuit kennis, goed onderbouwd, de verdieping te zoeken naar wat er met mij in de praktijk gebeurd en hoe ik daarmee omga. Het gaf ook handvaten om mijn werk op een andere manier in te richten. Het was een heel prettige manier van werken en het heeft mij veel gebracht."

Stijntje van Esch
Directeur  BS. De Schelven

Meer over de dienst managementcoaching >>

Referentie teamcoaching

"Harry heeft ons MT en medewerkers zeer succesvol begeleid naar resultaatverantwoordelijke teams. De resultaten van de teams zijn verbeterd en individuele medewerkers hebben zich verder kunnen ontwikkelen. Zijn handelswijze - zowel individueel als in de teams - kenmerkt zich als verbindend, scherp, down to earth, toegankelijk en mensgericht. Harry is gesprekspartner op alle niveaus, weet visie en operatie te verbinden, werkt resultaatgericht en zorgt vooral voor een zeer prettige vertaling van opdracht naar uitvoering en interventies."

Bart-Jan Timmerman
Districtsmanager Uitkeren UWV Utrecht/Flevoland.

"De werkwijze van Harry kenmerkt zich allereerst door een gedegen, goed voorbereide aanpak.
Bij de teamcoaching zorgt hij er voor dat elke deelnemer ook echt aan bod komt. Als daar sturing van zijn kant voor nodig is, dan doet hij dat op een heel rustige, respectvolle manier waarbij de directheid niet geschuwd wordt als dat nodig is. Dat zorgt er voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in een dergelijk traject, hetgeen zich direct vertaalt in resultaten en daar gaat het uiteindelijk om."

Mr. Rob Hoffmann
Directeur CGM (werkorganisatie voor de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). 

"Harry stelt zich bescheiden op, neemt veel waar, zeker zaken die de onderlinge relaties van betrokkenen betreffen en de sfeer in de groep. Wanneer hij komt met zijn inbreng, verwoordt hij deze op vriendelijke en tegelijkertijd heel heldere en treffende wijze. Ik zie dat het betrokkenen mogelijk maakt wat hij zegt tot zich door te laten dringen. Zijn bijdrage zet hij in om de groep verder te laten komen met de zaken waar ze mee bezig zijn. Heel aangenaam om met hem te werken!"

 Ir. Ton Roodink
wetenschappelijk docent aan RSM Erasmus University

"Harry zorgt voor focus en structuur. Hij is  vrij van oordeel, authentiek, betrouwbaar, respectvol, gepassioneerd voor zijn vak en  zet aan tot nadenken. Harry is vriendelijk doch vasthoudend om de kern  bij zijn gesprekspartner te bereiken.  Zowel de individuele managers als het team van teammanagers hebben mede door Harry stappen gemaakt in hun ontwikkeling en dit heeft geleid tot mooie (werk)resultaten".

Cor Burgmeyer 
Districtsmanager Uitkeren UWV Midden/Zuid Gelderland 


Meer over de dienst teamcoaching >>

Referentie loopbaancoaching
"Het coachingstraject heb ik als zeer stimulerend, prettig en resultaatgericht ervaren. We hebben de coachingscirkel meerdere malen kunnen afronden: situatie bepalen, tot inzicht komen, handelingsalternatieven op een rij zetten, tot actie komen en de vruchten plukken van het resultaat. Inclusief vieren! Ik ben niet alleen trots op het profiel als resultaat komend uit het traject, maar ook zeker over de weg ernaartoe. Tijdens het bewandelen van die weg was Harry op de juiste momenten spiegelend, stimulerend, confronterend en bovenal coachend. Door zijn interventies kon ik de regie houden, op het beoogde pad blijven en ruimte maken voor meer verdieping."

Marieke Stobbe
Hoofd Externe Plaatsingen Presikhaaf Bedrijven

Harry heeft in het coachingstraject met open blik, respect, geduld, niet veroordelend maar motiverend en positief stimulerend, mij de weg laten terugvinden naar mijzelf!

Marian Klomp
UWV/ Gemeente LopikMeer over de dienst loopbaancoaching >>

Referentie conflictcoaching

"Bij conflicten lopen emoties hoog op en raken mensen steeds verder verwijderd van waar het hen nu eigenlijk om te doen is. Bij conflictcoaching is het de belangrijkste kunde van de begeleidende coach deze emoties toe te staan, te verkennen, om vervolgens terug te keren naar de inhoud. In die volgorde ontstaan de mooiste oplossingen. Harry weet als geen ander om op uiterst betrokken wijze uit het conflict te blijven. Door helpende, maar zeker ook confronterende vragen, weet hij mensen verder te brengen. Ik beveel Harry van harte aan."

Drs. Peter Catoen
Ambassadeur pro actieve geschilbeslechting overheid en hoofd Centraal Mediation Bureau UWV

Meer over de dienst conflictcoaching >>

Referentie intervisiebegeleiding

"Harry verstaat de kunst om de groep te confronteren met zichzelf, en daarbij de casussen te vertalen in positieve leerpunten. Hij wist vanaf de start in een open sfeer de drempels weg te nemen om zo tot de overtuigingen van de cursisten door te dringen. Dit leverde persoonlijke, diepgaande groepsgesprekken op waarbij de groep nader tot elkaar kwam. Op het goede moment werd bijgestuurd of doorgevraagd, en soms volgde er een stuk theorie. We hebben als eerste de kunst van het stellen van de open vraag geleerd, en dat is het belangrijkste houvast om in de toekomst de intervisie in ons team voort te zetten zonder Harry. 

Bas Streppel
Projectleider Vastgoed woningcorporatie GroenWest

"Ik heb Harry leren kennen toen hij mijn intervisiebegeleider was. Toentertijd heb ik Harry ervaren als een doortastende coach die niet bang is om te confronteren en de vinger op de zere plek weet te leggen. Harry weet in korte tijd diepgang in de intervisie te krijgen en daarbij een open en respectvolle sfeer te creëren. Hij heeft ons, intervisiedeelnemers, geleerd elkaar te coachen en Harry weet perfect te timen wanneer het nodig is om zelf te interveniëren. Zijn begeleiding heeft mij geholpen in mijn ontwikkeling en bijgedragen aan mijn groei door mij elke keer weer een spiegel voor te houden, maar ook door positiviteit te vinden, die vast te houden en zo vol energie door te gaan. Harry, bedankt!"

Jane Lalay
Teammanager Uitkeren UWV Midden/Zuid Gelderland

Meer over de dienst intervisiebegeleiding >>